รบกวนสอบถามและขอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการโรงแรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง หลักสูตรนี้จบไปเเล้วสามารถนำไปต่อยอดปริญญาโททางด้านไหนได้บ้าง

buy 200mg plaquenil what is generic for plaquenil hydroxychloroquine generic names

0

เรียน ผู้สนใจครับ สาขาธุรกิจการโรงแรม สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จบการศึกษาแล้วสามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้หลายสาขาครับ รายละเอียดหลักสูตร http://thmdusit.dusit.ac.th/hotelbusiness

Add Comment
1 Answer(s)
เรียน ผู้สนใจครับ สาขาธุรกิจการโรงแรม สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จบการศึกษาแล้วสามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้หลายสาขาครับ รายละเอียดหลักสูตร http://thmdusit.dusit.ac.th/hotelbusiness
Answered on March 12, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.