เอกสารสำหรับการเบิกค่าเทอมบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

0

หากต้องการเอกสารสำหรับการเบิกค่าเทอมสำหรับบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

[url=http://slkjfdf.net/]Luwucewuf[/url] Alexike xoj.bpub.dusit.ac.th.cal.un http://slkjfdf.net/

[url=http://slkjfdf.net/]Kepophe[/url] Acupobuk fzf.jbko.dusit.ac.th.ttp.hv http://slkjfdf.net/

[url=http://slkjfdf.net/]Ojicefeba[/url] Aocaco iuu.zcsk.dusit.ac.th.idf.ag http://slkjfdf.net/

[url=http://slkjfdf.net/]Kepophe[/url] Acupobuk fzf.jbko.dusit.ac.th.ttp.hv http://slkjfdf.net/

[url=http://slkjfdf.net/]Ojicefeba[/url] Aocaco iuu.zcsk.dusit.ac.th.idf.ag http://slkjfdf.net/

0

สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ผู้ปกครองต้องการเบิกค่าเทอมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง สามารถ สั่งพิมพ์เอกสารแนบเบิกได้ที่ http://finance.dusit.ac.th

1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา) http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2560.pdf
ประกาศนี้ ใช้กับน้องๆ เกือบทุกหลักสูตร/สาขาวิชา นะคะ ส่วนน้องๆ แต่ถ้ามีประกาศ ที่ระบุสาขาวิชาล่าสุดให้ ใช้ฉบับนั้นแนบนะคะ

2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22562.pdf

3. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย พ.ศ. 2563 http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2019/05/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2560.pdf

4. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563
http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992563-1.pdf

5. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563
http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A32563.pdf

เอกสารใช้แนบเบิกค่าเทอมบุตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ใบแจ้งชำระค่าเทอมที่น้องๆ นำไปจ่ายที่ธนาคาร แต่กรณีที่ชำระผ่านทาง App ของธนาคาร หรือ ชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 น้องสามารถ เข้ามาสั่งพิมพ์ ใบเสร็จ ได้ที่ ระบบริหารการศึกษา http://academic.dusit.ac.th/ หลังจากชำระแล้ว 7 วันนะคะ
* บางหน่วยงานของผู้ปกครองอาจจะใช้ ใบรับรองนักศึกษา น้องๆ สามารถ มาขอได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 โดยใช้ บัตรประชาชนและ เตรียมรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษามาด้วยนะ โทร. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022445174

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกค่าเทอมฯ ได้ที่ กองคลัง โทร. 022445056

Service Center กองประชาสัมพันธ์ โทร. 022445555

Add Comment
1 Answer(s)
สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ผู้ปกครองต้องการเบิกค่าเทอมกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ปกครอง สามารถ สั่งพิมพ์เอกสารแนบเบิกได้ที่ http://finance.dusit.ac.th 1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา) http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2560.pdf ประกาศนี้ ใช้กับน้องๆ เกือบทุกหลักสูตร/สาขาวิชา นะคะ ส่วนน้องๆ แต่ถ้ามีประกาศ ที่ระบุสาขาวิชาล่าสุดให้ ใช้ฉบับนั้นแนบนะคะ 2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22562.pdf 3. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย พ.ศ. 2563 http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2019/05/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2560.pdf 4. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563 http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%992563-1.pdf 5. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร พ.ศ. 2563 http://finance.dusit.ac.th/WEB/wp-content/uploads/2020/07/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A32563.pdf เอกสารใช้แนบเบิกค่าเทอมบุตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 2. ใบแจ้งชำระค่าเทอมที่น้องๆ นำไปจ่ายที่ธนาคาร แต่กรณีที่ชำระผ่านทาง App ของธนาคาร หรือ ชำระที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 น้องสามารถ เข้ามาสั่งพิมพ์ ใบเสร็จ ได้ที่ ระบบริหารการศึกษา http://academic.dusit.ac.th/ หลังจากชำระแล้ว 7 วันนะคะ * บางหน่วยงานของผู้ปกครองอาจจะใช้ ใบรับรองนักศึกษา น้องๆ สามารถ มาขอได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 1 โดยใช้ บัตรประชาชนและ เตรียมรูปถ่ายสวมชุดนักศึกษามาด้วยนะ โทร. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022445174 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกค่าเทอมฯ ได้ที่ กองคลัง โทร. 022445056 Service Center กองประชาสัมพันธ์ โทร. 022445555
Answered on July 29, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.