0:00

รายละเอียด

การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต