0:00

มอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพและเข็มสถาบัน
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการ

- ๗:๓๐ ถึง ๗:๔๕ น. บัณฑิตลงทะเบียน
- ๗:๔๕ ถึง ๘:๐๐ น. พิธีประดับช่อพุดน้ำบุศย์
- ๘:๐๐ ถึง ๘:๓๐ น. ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองลงทะเบียน
- ๘:๔๕ น. บัณฑิตตั้งแถวรอรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล (ประธานในพิธี)
- ๙:๐๐ น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ประธานในพิธี
- ๙:๑๕ เริ่มประกอบพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ และเข็มสถาบัน
- ๗:๔๕ ถึง ๘:๐๐ น. พิธีประดับช่อพุดน้ำบุศย์