การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอแผนการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามกรอบ PMU