พิมพ์รายการนี้ sdu logo

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

วันที่จัดกิจกรรม 01/03/56
ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5 ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้การประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th