ข้อมูลส่วนตัว

มะลิ ชารี
 • ชื่อ : นางสาว มะลิ ชารี
 • Name : Ms. Mali Charee
 • อีเมล์ : jasminnew99@hotmail.com
 • สังกัด : การบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 0890465253
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : บัญชี 1

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
 • สาขา : บัญชีการเงิน
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : การบัญชีต้นุทน
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การบัญชี
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2552
 • ประเทศ : ไทย