การเลือกหัวข้อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการเข้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการ)